شيوه ها و اقدامات جنگ نرم در ايران

شيوه ها و اقدامات جنگ نرم در ايران
1. تحليل مغرضانه از اوضاع داخلى و ايجاد فضاى وحشت زا و موهوم از احتمال بروز جنگ، آغاز دوره بحران اقتصادى و مشكلات عظيم ناشى از آن.

2. سوء استفاده تبليغاتى از اجراى طرح هايى چون طرح امنيت اجتماعى به عنوان محدودكننده آزادى و حقوق زنان و نقش آزادى هاى مدنى و اجتماعى.

3. ايجاد تقابل هاى سياسى بين سران ارشد نظام اسلامى و القاى در جريان بودن جنگ قدرت در جمهورى اسلامى بين چند طيف.

4. ترويج و اشاعه دنيا طلبى و مادى گرايى افراطى با تبليغ مظاهر زندگى غربى.

6. ترويج نظريه وجود قرائت هاى مختلف از اسلام (پلوراليسم).

7. اشاعه و تبليغ نسبى بودن موازين اسلامى و ارزش هاى اعتقادى و دينى.

8. تبليغ ضرورت جدايى دين از سياست و دنيا از آخرت (سكولاريسم).

9. ترويج و تبليغ وجود تضاد ميان علم و توسعه با دين و اخلاق.

10. نفى آرمان گرايى با تبليغ دنياپرستى و تحريك غرائز شهوانى.

11. حمله مستمر به مبانى ارزشى و پايه هاى اعتقادى با حربه تحريف حقايق.

12. اشاعه چهره اى غيرواقعى، خشن و زشت از اسلام.

13. تبليغ و ترويج مغايرت دين و وحى با عقل.

14. ترويج و اشاعه اومانيسم و مكاتب الحادى غربى.

15. تبليغ و ترويج تضاد ميان اسلام و آزادى.

16. تلاش مستمر و برنامه ريزى شده براى سست كردن بنيان هاى دينى.

17. تلاش براى قراردادن جمهورى اسلامى در مقابل دموكراسى و آزادى هاى مدنى.

19. تلاش براى به تمسخر گرفتن مبارزه حق و باطل.

21. تبليغ گسترده مبانى نظرى فرهنگ غرب و زيرساخت هاى تئوريك فرهنگ امريكايى.

22. كوشش براى بى تفاوت و جدا كردن نسل جوان از ارزش هاى اعتقادى و آرمان هاى انقلاب با هدف ايجاد بحران هويت.

23. متهم ساختن اسلام و جمهورى اسلامى به ضديت با حقوق بشر و نقض آزادى هاى مدنى.

25. برنامه ريزى براى كم اهميت جلوه دادن تهاجم فرهنگى و توهم خواندن آن با هدف كم كردن حساسيت ها نسبت به اهداف تهاجم نرم فرهنگى.

26. تبليغ و ترويج ناكارآمدى تئورى حكومت دينى و تضعيف فرهنگ اسلامى و مبانى عقيدتى

27. القاى وجود مشكلات متعدد به دليل قطع رابطه با امريكا.

28. ايجاد شبهات متعدد در خصوص اصل مترقى ولايت مطلقه فقيه.

29. تضعيف بسيج و نيروهاى ارزشى انقلاب.

30. امام زدايى از صحنه فرهنگى و اجتماعى.

31. نشر و ترويج مواضع اپوزيسيون داخل و خارج، ملى گراها، ليبرال ها و... .

32. ترويج فمنيسم و زن سالارى.

33. مخالفت با قانون اساسى.

34. حمايت از چهره ها و جريان هاى فرهنگى وابسته و منفعل نسبت به هويت هاى ملى و دينى.

35. برانگيختن شكاف هاى قومى و مذهبى.

36. خريدارى ده ها هزار نسخه از كتاب ها و محصولات فرهنگى روشنفكران غربى و توزيع در جامعه.

37. حمايت علمى، حقوقى و مالى از عناصر روشنفكر سكولار و دانشگاهى وابسته به جريان هاى منحرف و مهاجم به مبانى دينى.

38. طرح شبهات اعتقادى و سياسى جهت ايجاد تزلزل در ميان جوانان.طى بررسى هايى كه در سال 1378 روى سايت هاى اينترنتى قابل دريافت انجام شد، نتايج زير به دست آمد:


الف. 4 ميليون سايت مروج فساد در امريكا و اروپا طراحى شده بود كه فقط در كشورهاى جهان سوم قابل دريافت است.

ب. امكان دريافت 3 هزار شبكه ماهواره اى در ايران وجود دارد كه علاوه بر اين ها حدود 9 هزار شبكه نيز به صورت كارتى قابل دريافت است و حدود 900 شبكه شبانه روز فساد و فرهنگ منحط غربى را ترويج مى كنند.

ج. 35 شبكه فارسى زبان به طور مستمر و 24 ساعته عليه نظام اسلامى فعاليت مى كنند كه برخى از اين شبكه ها متعلق به صهيونيست ها بوده و رسماً از سوى اين رژيم پشتيبانى مى شوند. اين شبكه ها داراى بودجه مشخصى در كنگره آمريكا هستند و غير از امريكا كشور هلند نيز در پشتيبانى از شبكه هاى مذكور بسيار فعال است.

در سال 1387 حدود 5 ميليون و 400 هزار گيرنده ماهواره غيرمجاز در ايران وجود داشته است. از حدود 17 هزار و 666 شبكه ماهواره اى جهانى بيش از 3 هزار شبكه در ايران قابل دريافت بود كه از اين تعداد 380 شبكه به موسيقى هاى مبتذل، 74 شبكه به تبليغات مد و لباس و لوازم آرايش غربى، 273 شبكه به تبليغ اديان ساختگى و 235 شبكه به برنامه هاى مبتذل و غيراخلاقى اختصاص يافته بود و هر ساله نيز از سوى مجلس نمايندگان امريكا رديف بودجه اى به توسعه اين شبكه ها اختصاص مى يابد كه اولين هدف اين اقدام تداوم جنگ نرم عليه كشورمان مى باشد.

توسط : admin | تاریخ : 1393/11/05 | نظرات